JUDr. Iveta Noskovičová
prevádzkovateľ eshopu www.bln.sk

Pred objednaním tovaru si Vás dovoľujeme oboznámiť s našimi Všeobecnými obchodnými
podmienkami (ďalej len ‘‘VOP‘‘), venujte im prosím náležitú pozornosť. Vykonaním
objednávky potvrdzujete súhlas s našimi VOP. Produkty uvedené na našom eshope je
možné objednať nasledovným spôsobom.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope: www.bln.sk, ktorý
je prevádzkovaný:
JUDr. Iveta Noskovičová
So sídlom: Myslenická 14, 902 01 Pezinok
IČO: 51915251,
IČ DPH: SK1083190834,
Firma je registrovaná na živnostenskom úrade v Pezinku: OU-PK- OZP-2018/008610-2
SWIFT:
IBAN: SK0711000000002942064795
Banka: Tatra Banka a.s.,
Telefonický kontakt: +421 903 714 875
E-mail: [email protected]
1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri
uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru.
 
1.3 Predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a (ďalej len „občiansky zákonník“) v spojitosti v
ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na účely týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti alebo povolania, resp. osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie
spoločnosť:
 
JUDr. Iveta Noskovičová
So sídlom: Myslenická 14, 902 01 Pezinok
IČO: 51915251,
IČ DPH: SK1083190834,
Firma je registrovaná na živnostenskom úrade v Pezinku: OU-PK- OZP-2018/008610-2
SWIFT:
IBAN: SK0711000000002942064795
Banka: Tatra Banka a.s.,
Telefonický kontakt: +421 903 714 875
E-mail: [email protected]
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, p.p.29, 827 99 , Bratislava 27, Odbor
výkonu dozoru, Tel.: 02/58272132
(ďalej len „predávajúci“)
 
1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom
internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
1.5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v 
spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona ochrane spotrebiteľa a na účely týchto VOP
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
(ďalej len “Kupujúci“)
1.6 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené
týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka,
zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991
Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými
súvisiacimi predpismi.
 
1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v
našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
1.8 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý
kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa
s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad
súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.
 

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
   
  2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru
  v našom internetovom obchode je predchádzajúca registrácia a vytvorenie tzv. osobného
  účtu, alternatívne jednotlivé prihlásenie a nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na
  účely osobného účtu kupujúceho rozumejú e-mailová adresa kupujúceho a ním zvolené
  heslo.
   
  2.2 Návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim je umiestnenie
  ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných vlastností, ako aj celkovej ceny vrátane DPH
  na stránky internetového obchodu. Tovar je možné objednať  prostredníctvom elektronickej
  objednávky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár
  obsahujúci informácie o kupujúcom vrátane fakturačných a dodacích údajov, zoznam
  objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a
  spôsob dodania a platby (ďalej len “objednávka“).
   
  2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do
  elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny uvedené na stránke internetového obchodu
  týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.
   
  2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v
  prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené
  v objednávke sú úplné a pravdivé.
   

2.5 Odoslaním objednávky kupujúcim a jej prijatím zo strany predávajúceho vzniká kúpna
zmluva. Kúpna zmluva môže byť v nadväznosti na voľbu kupujúceho uzatvorená v
slovenskom alebo anglickom jazyku.
 
2.6 Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu zaslaním potvrdenia na
e-mail, ktorý kupujúci zadal pri registrácii. Predávajúci je povinný zaslaním informačného
emailu kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný
z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú na základe objednávky, ktorá je pre obe
zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných
strán, alebo zo zákonných dôvodov.

 1. CENA TOVARU A CENA DOPRAVY

 
3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránkach nášho  internetového
obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty
(ďalej len „DPH“), ako aj všetky ostatné dane. Predávajúci je platcom DPH. Uvedené ceny
nezahŕňajú náklady spojené s doručením objednaného tovaru kupujúcemu, t.j. dopravu.
 
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného
tovaru a dopravy.
    
3.3

Cena dopravy je vždy individuálne určená po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, zvyčajne v cene 0,35 EUR za kilometer. Cenu dopravy predávajúci oznámi kupujúcemu vopred na email, ktorý kupujúci uvedie v objednávke.


 
3.4 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred
odoslaním záväznej objednávky, v prípade ak sa jedná o osobný odber tovaru na našom
odbernom mieste. Konečnou cenou v prípade dopravy objednaného tovaru je cena, ktorú
predávajúci oznámi kupujúcemu emailom.
3.5 Predávajúci a kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
3.6 Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby
uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 
3.7 V prípade niektorých skupín Tovarov (napr. tovar väčších rozmerov) si predávajúci
vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, poštou o čom bude
predtým informovať telefonicky.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
 a) platba prostredníctvom bankového prevodu – za tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom
bankového prevodu. Kupujúci poukáže sumu uvedenú na účet číslo
SK0711000000002942064795. Ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry, ktorú mu
predávajúci odošle spolu s potvrdením objednávky. Pri tomto spôsobe nákupu kupujúci
dostane tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po splnení podmienky o úhrade a pripísaní
dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

b) platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere alebo dovoze tovaru 

 1. OSOBNÝ ODBER A DOPRAVA

Pred dokončením objednávky tovaru na stránke www.bln.sk si kupujúci zvolí jeden z dvoch
spôsobov dodania tovaru:
 Osobný odber vo výdajni ( Myslenická 14, 90201 Pezinok)
 Doručenie osobne predajcom v rámci rozvozu (každý týždeň sa individuálne
vypracuje itinerár jázd).

 1. DODANIE TOVARU

Osobný odber
6.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v termíne podľa želania kupujúceho, ak to
prevádzkové možnosti dovoľujú. Tovar je možné pripraviť na osobný odber najskôr do 3
hodín po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Tovar bude dodaný najneskôr
v čase dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim elektronicky albo telefonicky.
Doprava
6.2 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v termíne podľa želania kupujúceho, ak to
prevádzkové možnosti dovoľujú. Tovar je možné pripraviť na dopravu najskôr na druhý deň
po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Tovar bude dodaný najneskôr v čase
dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim elektronicky alebo telefonicky.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na
stránkach internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez
predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa bude
riadiť znením tých VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránkach nášho
internetového obchodu www.bln.sk  v čase odoslania objednávky tovaru zo strany
kupujúceho Predávajúcemu.
Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov
a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným
slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na
úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie,
zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.
 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2020