Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare
predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak
nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Pri prevzatí produktov je kupujúci si povinný ich riadne skontrolovať. Poškodenie balónov po
prevzatí, alebo následné poškodenie balónov dôsledku nedodržania pokynov na
zaobchádzanie nemôže byť predmetom reklamácie.
Predmetom reklamácie nemôže byť zistenie nesprávneho množstva balónov/ iného tovaru
po jeho prevzatí/ doručení.
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo
návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred
uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť
najneskôr v deň prebratie tovaru, alebo priamo pri jeho preberaní. Pri prebratí tovaru, ktorý
podlieha rýchlej skaze je povinný kupujúci tovar skontrolovať či zodpovedná stavu akému
zodpovedať má.
Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad
o kúpe.
Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci
má prípadne ak sa vada neodstráni zľavu z kúpnej ceny. Odstránenie vady alebo zľava
z kúpnej ceny sa neuplatní vtedy ak si vadu na tovare spôsobil kupujúci napr. nesprávnou
manipuláciou a podobne krátko po prevzatí tovaru.
Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa
vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do
uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná
doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred
uplynutím záručnej doby.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto
odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od
zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí,
ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Ak dôjde k uplatneniu zľavy
z kúpnej ceny tak sa o tejto skutočnosti vyhotoví doklad.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním
opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením

primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v
zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci
reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci
v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné
posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je
povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie
doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom
ktorej je:
 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom
trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný
na www.bln.sk.
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od
zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci
vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s
predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré
si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako
mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu,
ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar
používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti
tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom,
akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby
počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou
starostlivosťou.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak
predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva
SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO. Pre rýchlu dostupnosť pripájame odkaz na link :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.