Informácie o kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“. Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej
objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP,
udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
(ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných
údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len
„osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.
 
Osobné údaje poskytnuté kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a
marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem
iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS
správ).
 
Osobné údaje kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia
objednávky kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania kupujúcemu,
vybavenia reklamácie kupujúceho, odstúpenia kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich
činností, ako aj na zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v
internetovom obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim.
 
Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva
podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že
má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28
zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od
Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo
u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane
osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej
osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môže kupujúci
kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním
osobných údajov do sídla prevádzkovateľa alebo na email [email protected] .

 
Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o kupujúcom, ktoré mu
kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránkach internetového obchodu, neposkytne
žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v
obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.