SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba: Zákazník/spotrebiteľ registrujúci sa na webovom sídle prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ: JUDr. Iveta Cmero Noskovičová, Myslenická 3141/14, 90 203 Pezinok, IČO
51915251
Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje žiadateľov o zaradenie do databázy pre možnosť prihlásiť sa do účastníckeho konta – meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailová adresa.
Účely spracovania osobných údajov:
Evidencia osobných údajov pre prístup do účastníckeho konta.
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
Príjemcovia osobných údajov: iba prevádzkovateľ
Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba zaškrtnutím checkboxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.