Súhlas so začatím poskytovania služby

Kupujúci (podľa zadaných údajov v objednávke):………………………………………………………..

zaškrtnutím checkboxu udeľuje predávajúcemu:

JUDr. Iveta Cmero Noskovičová, Myslenická 3141/14, 90 203 Pezinok, IČO 51915251, e-mail: balonybln@gmail.com

výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a
vzdatia sa práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Poučenie: udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Dátum: ……………………